Video Klip

Video Klip

Y?llard?r televizyonlarda yay?nlanan, bestelerin görüntülerle birle?mesi olarak nitelendirilebilecek video klipler, zaman ne kadar de?i?irse de?i?sin dinleyenlere ula?man?n en etkili yollar?ndan birisi olmu?tur. Video klipler ile ?ark? ve sanatç? ayn? anda kitlelere ula??r. sektörde öne ç?kmak fark yaratmak aç?s?ndan oldukça önemli bir konumda oldu?u su götürmez bir gerçektir. Ancak video klip çekmek de profesyonellik isteyen bir i?tir. Eskiden klip çekimleri yaln?zca televizyonlar için çekildi?inden televizyon format?na uygun olarak tasarlan?rd?. Ancak günümüzde dijital platformlara geçilmesiyle beraber klipler hemen her format dü?ünülerek çekilmelidir. Bunun için do?ru bir yönetim süreci gereklidir. 

DETAY